கிழக்கு – மேற்கு ஜெர்மனி, பெர்லின் சுவர் ஒரு பார்வை

https://www.youtube.com/watch?v=hT8FXrTwHv0