காதல் படுத்தும் பாடு – தவிக்கும் பெற்றோர் தீர்வு என்ன? – கேள்வியும் பதிலும்

https://www.youtube.com/watch?v=bd5MoP6ED_8