தமிழ் வாழ்க தமிழில் கையெழுத்து இல்லை?

https://www.youtube.com/watch?v=8cMPlpS_KJs