24/7 திரைப்படம் திரையிட அனுமதி நன்மையா?

https://www.youtube.com/watch?v=NctrDzhsous