கோட்சே குறித்த கமலின் விமர்சனம் – ஒரு பார்வை

https://www.youtube.com/watch?v=UJBS17O8rjQ