கொழு கொழு குழந்தை 4 லட்சமா? குழந்தை விற்பனை விவகாரம்?

https://www.youtube.com/watch?v=wJrkIbrkmBg