படம் தயாரித்து கதை எழுதும் ரகுமான் #42

https://www.youtube.com/watch?v=S90_Pdvq9CU