தமிழ்ப்படத்தில் உயர்ந்த மனிதன் அமிதாப் #33

https://www.youtube.com/watch?v=iALU17eUM8g