காற்று வெளியிடை காதல் உங்களுக்கு புரிந்ததா?

https://www.youtube.com/watch?v=-j94XAEGHjs