நடிகை நிவேதா பேத்துராஜ் கோவிலில் செய்தது தவறா? #24

https://www.youtube.com/watch?v=MyVIGoBMK08