நாடு பணக்காரர்கள் மட்டுமே வாழும் நாடாக மாறியுள்ளது – திருமுருகன்காந்தி

https://www.youtube.com/watch?v=Q6OIhy4UoJo