தானே முன்வந்து பாடல் எழுதிய சேரன்

https://www.youtube.com/watch?v=khQWPs_50W8