ஜிப்சி படத்தை சூப்பர் குட் பிலிம்சில் கூட எடுக்கமாட்டார்கள் ? – Jiiva

https://www.youtube.com/watch?v=eAW5C_96Wgc