சிகை நேரடி ஆன்லைன் ரிலீஸ்? தமிழ் திரை எதிர்காலம்?

https://www.youtube.com/watch?v=Hao88BzHUTA