எங்கள் முதல் விமான பயணம் – யாழினியோடு நானும்

https://www.youtube.com/watch?v=OmTXp2iMBUY