மேடையில் தழு தழுத்த வாயாடி பெத்த புள்ள எழுதிய கவிஞர் ஜி கே பி

https://www.youtube.com/watch?v=uIirJuZUUKs