தமிழ்தான் மூத்த மொழி – சீமான் ஆவேச பேச்சு

https://www.youtube.com/watch?v=8KtOj7ujMHA