சபரிமலைக்கு வயது பெண்கள் செல்வது சரியா? தவறா – ஒரு பார்வை

https://www.youtube.com/watch?v=HYrF63YIdOg