தமிழாற்றுப் படை வரிசையில் கபிலர் குறித்து வைரமுத்து

https://www.youtube.com/watch?v=5h10KGAj1WA