கஜா புயல் 6 மாவட்ட துயரம் – அரசு மெத்தனம் – Cyclone Gaja

https://www.youtube.com/watch?v=TwzpWnt7Iyc