சின்மயி முதலிலேயே சொல்லி இருக்கவேண்டும் – விஷால்

https://www.youtube.com/watch?v=bFxZVgUktZY