கமல் சூசக பதில் யாருடன் அரசியல் கூட்டனி ?

https://www.youtube.com/watch?v=9HfYiwXZsgE