முறையற்ற காதலில் பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுவது ஏன் ? விரிவாய் ஒரு அலசல்

https://www.youtube.com/watch?v=EKWa7QhB24Y