சென்ட்ராயன் வெளியேற்றிய ஜனனி – Bigg Boss 2 Tamil

https://www.youtube.com/watch?v=WFcS7b04l6Y&t=33s