பாலாஜி என்ன செய்து இருக்க வேண்டும்.? பிக்பாஸ்2

https://www.youtube.com/watch?v=tJ7aMyvijdA