என் இனிய தமிழ் மக்களே என்றால் தீவிரவாதியா ? பாரதிராஜா கேள்வி

https://www.youtube.com/watch?v=XDWdWPHq2dU