தமிழ் சினிமா ஒரு போதும் உண்மையாக நேசித்தவர்களை கை விட்டதில்லை – சேரன்

https://www.youtube.com/watch?v=PNdQojsapx8