பிக்பாஸ்2 வீட்டில் இருந்து முதலில் வெளியேறும் போட்டியாளர் யார்.?

https://www.youtube.com/watch?v=DdYcP0O9a9k