இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து திரைப்படத்தில் கவுதம் வாழ்ந்து இருப்பார் – சதிஷ்

https://www.youtube.com/watch?v=INe4dKyz6eU