நான்ல்லாம் அவ்வளவு யோக்கியன் இல்லை – கேள்வி பதில்

https://www.youtube.com/watch?v=pqF8RG03l20