ஸ்டெர்லைட் ஆலை இனி நிரந்தரமாக மூடப்படுவது சாத்தியமா -?

https://www.youtube.com/watch?v=QLPmFnjanVI