ரகுவரன் நினைவு தினம் சில நினைவுகள்

https://www.youtube.com/watch?v=smYWjqrO6iQ