ரஜினியின் அரசியல் உரை எப்படி -?

https://www.youtube.com/watch?v=cn5VOsjGw4w&t=2s