சிரியா உள்நாட்டு போர் நாம் என்ன செய்ய முடியும் ???

https://www.youtube.com/watch?v=6-DsubSY5kw