ஆர்கே நகர் தேர்தல் வெற்றிக்கு பின் பணமா ??

https://www.youtube.com/watch?v=k0L1qDLw5PM