வியட்நாம் மாணவர்களோடு ஒரு உரையாடல்

https://www.youtube.com/watch?v=1OP1QKUdKzM