திரையரங்குகளில் செல் போன் தடை சாத்தியமா?

https://www.youtube.com/watch?v=bpFSgVy3vUw