கபாலி டிக்கெட் விற்பனை சரியா?

https://www.youtube.com/watch?v=6XtxTXkoGuA