இந்திய திரைப்பட தணிக்கைத்துறை எடுத்த முடிவு சரியா-?

https://www.youtube.com/watch?v=WQQZ5VfYeaY